Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων – Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός του 2018

Πραγματοποιήθηκε η τακτική συνέλευση των εταίρων του Δικτύου Δήμων Περιοχών Παραγωγής Λιγνιτικής Ενέργειας, στο δημοτικό κατάστημα Εορδαίας. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018, μετά τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Αναλυτικότερα, το σώμα ενέκρινε τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, μετά της κατάστασης  Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Παρόντες στο διοικητικό συμβούλιο ήταν η λογίστρια του Δικτύου κ. Ιωάννου Δήμητρα και ο Ορκωτός Λογιστής κ. Ορφανουδάκης Ιωσήφ οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά, όλες τις δαπάνες του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων για το 2018, το ύψος των ζημιών, το ύψος των χρημάτων που μένει να εισπραχθεί από τον Τοπικό Πόρο, ενώ επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχουν λογιστικές υποχρεώσεις ούτε σε προμηθευτές, ούτε και φορολογικές, αλλά και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκε η οικονομική θέση του δικτύου, το ύψος των χρηματικών διαθέσιμων και η προβλεπόμενη πορεία του Δικτύου, με βάση την έκθεση.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018, ενώ ορίστηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τη χρήση του 2019 και η ανάθεση της Λογιστικής Υποστήριξης.

Τέλος, εγκρίθηκε ο ετήσιος Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων 2019, ο οποίος είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27/12/2018.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο πρόεδρος του Δικτύου, Σάββας Ζαμανίδης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Λευτέρης Ιωαννίδης και Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης.


Scroll to top